บ้านปูเน็กซ์ เลือกใช้ Digital Signage จาก dSiGNAGE เพื่อนำไปแสดงภาพข้อมูลการทำงานของระบบผลิตพลังงานภายในหน่วยงาน (Dashboard) แบบ Real-time เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้พลังงาน ส่งเสริมให้ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

ดีไซน์เนจได้ช่วยออกแบบระบบให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างง่ายด้วย Digital Signage ทำให้ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อ ลดปัญหาจากผู้ใช้งาน ลดปัญหาการติดไวรัส และการต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาดูแลระบบ ทุกอย่างทำงานได้อย่างอัตโนมัติ และถูกควบคุมจากส่วนกลาง

นอกจากการแสดง Dashboard ในสถานะปกติแล้ว ลูกค้าสามารถกำหนดให้บางช่วงเวลาแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ภายใน ทั้งภาพนิ่ง และวิดีโอได้อีกด้วย