นโยบายการรับคืนสินค้า และการคืนเงิน

dSiGNAGE มุ่งมั่นที่จะให้บริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างเต็มที่กับสินค้าของเรา บริษัทฯมีนโยบายในการรับคืนสินค้าและการคืนเงินให้กับสินค้าที่ซื้อจาก บริษัท ดีไซน์เนจ (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. กรณีสินค้าชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ จากการผลิตและใช้งานตามปกติวิสัย และเป็นสินค้าใหม่ที่รับมอบไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการไม่รับคืนหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ หากเป็นสินค้าที่มีปัญหาการใช้งานหลังการส่งมอบแล้วเกิน 7 วันขึ้นไป โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการซ่อมตามข้อตกลงการรับประกันสินค้าของสินค้านั้นๆ

3. บริษัทฯจะคืนเงินค่าสินค้า (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และค่าบริการติดตั้งอื่นๆหากมี) เฉพาะรายการที่ไม่ตรงกับที่ลูกค้าตกลงสั่งซื้อ โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ยังไม่ถูกแกะหรือเปิดใช้งาน และลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบภายใน 7 วันหลังการส่งมอบ

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าที่เป็นของสมนาคุณหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับบุคคลตามข้อมูลชื่อที่ระบุบนใบเสร็จเท่านั้น

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ในกรณีลูกค้าเปลี่ยนใจเมื่อรับสินค้าแล้วทุกกรณี