PTTLNG ระยอง เลือกใช้ Samsung Flip เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

PTTLNG บริษัทชั้นนำของประเทศเลือกใช้หน้าจอ Samsung Flip สำหรับห้องสัมนา ห้องกิจกรรม และห้องประชุม เดิมลูกค้าเลือกใช้กระดาษ FlipChart จนได้ทำการสร้างอาคารนิทรรศการใหม่ จึงได้เลือกใช้จอ Digital Flip Chart แทน โดยทางลูกค้าไว้ใจเลือกใช้ Samsung Flip จากทางดีไซน์เนจ...