ขอขอบพระคุณ BERYL 8 PLUS บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ CRM เลือกใช้จอ Samsung Flip เพื่อใช้ในงานประชุม แทนกระดาษแบบเดิม