Banpu Next เลือกใช้ระบบ Digital Signage เพื่อแสดงข้อมูล Monitoring จากระบบผลิตพลังงานภายในหน่วยงาน

บ้านปูเน็กซ์ เลือกใช้ Digital Signage จาก dSiGNAGE เพื่อนำไปแสดงภาพข้อมูลการทำงานของระบบผลิตพลังงานภายในหน่วยงาน (Dashboard) แบบ Real-time เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้พลังงาน ส่งเสริมให้ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า...