TSP at NSTDA สวทช. เลือกใช้ระบบประชาสัมพันธ์ Digital Signage ควบคุมง่ายจากส่วนกลาง

ขอขอบคุณทีมงาน TSP@NSTDA สวทช ที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกใช้ระบบประชาสัมพันธ์ดิจิตอล Digital Signage เพิ่มความสามารถให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ได้มากขึ้น เพิ่มความน่าสนใจ และสามารถนำเสนอเรื่องราวได้หลากหลาย ลูกค้าเลือกใช้จอ Samsung Digital Signage ขนาด 50 นิ้ว...