dSiGNAGE CLOUD – การจัดการ Layout จอ Digital Signage ด้วย WebAuthor

MagicInfo WebAuthor เป็นซอฟต์แวร์ย่อยในระบบ dSiGNAGE CLOUD ที่เราให้บริการ สามารถใช้ได้กับ Package Premium เท่านั้น โดยหน้าที่หลักของ WebAuthor คือการจัดการ Layout หน้าจอ Digital Signage เพื่อแบ่งส่วนการแสดงผลสื่อโฆษณา ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้โฆษณาของเรามากขึ้น...

Smart Signage Display กับฟังก์ชั่นช่วยการทำงานภายในองค์กร

Samsung Smart Signage Display กับการช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ยุคนี้คือยุคของเทคโนโลยี หลายบริษัทจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย ต้องหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยการทำงาน โดยจุดประสงค์หลักของเทคโนโลยีนั้นก็เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน...