dSiGNAGE CLOUD – การจัดการ Layout จอ Digital Signage ด้วย WebAuthor

MagicInfo WebAuthor เป็นซอฟต์แวร์ย่อยในระบบ dSiGNAGE CLOUD ที่เราให้บริการ สามารถใช้ได้กับ Package Premium เท่านั้น โดยหน้าที่หลักของ WebAuthor คือการจัดการ Layout หน้าจอ Digital Signage เพื่อแบ่งส่วนการแสดงผลสื่อโฆษณา ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้โฆษณาของเรามากขึ้น...