dSiGNAGE ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีม STAY Hotel ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้จอ Digital Signage พร้อมบริการติดตั้ง บริเวณแผนกต้อนรับลูกค้า ความสว่างสูง หน้าจอไม่สะท้อนแสง ช่วยให้ลูกค้ามองเห็น Content ที่โรงแรมตั้งใจได้อย่างชัดเจน เราบริการพร้อมงานติดตั้งคุณภาพ ผนังสวย อย่าให้สายไฟมาบังสายตา

Digital Signage ของเราไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องต่อ Android Box ไม่ต้องใช้ USB

dSiGNAGE Solution จบในจอเดียว ติดตั้งพร้อมสอนการใช้งาน Software ให้กับทีม STAY Hotel ใช้งานง่ายเปลี่ยน Content ได้ทันที