ดีไซน์เนจ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร และทีมงาน ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแคทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ Digital Kiosk จากเรา เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านระบบ dSiGNAGE CLOUDช่วยลดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดลงได้มา อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สื่อไปได้มากทีเดียว

secon bangkae digital kiosk
secon bangkae digital kiosk
secon bangkae digital kiosk
secon bangkae digital kiosk
secon bangkae digital kiosk
secon bangkae digital kiosk