Banpu Next เลือกใช้ระบบ Digital Signage เพื่อแสดงข้อมูล Monitoring จากระบบผลิตพลังงานภายในหน่วยงาน

บ้านปูเน็กซ์ เลือกใช้ Digital Signage จาก dSiGNAGE เพื่อนำไปแสดงภาพข้อมูลการทำงานของระบบผลิตพลังงานภายในหน่วยงาน (Dashboard) แบบ Real-time เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้พลังงาน ส่งเสริมให้ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า...

S Park Group ชลบุรี สร้างห้องประชุมใหม่ เลือกใช้จอ Samsung Flip3 ขนาด 75″

S Park Group ชลบุรี จัดทำออฟฟิศและห้องประชุมใหม่ เลือกใช้จอ Samsung Flip 3 ขนาด 75 นิ้ว สำหรับติดในห้องประชุม แทนการติดโปรเจกเตอร์ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน หน้าจอคมชัด 4K และสว่างกว่า ไม่ต้องปิดไฟตอนประชุม สามารถเขียนข้อมูลบนหน้าจอได้ทันที สามารถนำเสนองานต่างๆ...